Etik.com

Etikfrågor diskuteras överallt idag. Det handlar om poliser som har fel attityd. Statssekreterare som uppträder berusade, fast de är i tjänst. Företagsledare som är alltför giriga. Politiker som missbrukar sin ställning. Och alla har åsikter om vad som är rätt och fel.

Mest kanske vad som är fel. Så fort man tar ställning till frågan om rätt eller fel, gott eller ont, bra eller dåligt, är man inne på etikområdet. I det ögonblick man fäller omdömen om andra människor och deras gärningar, rör det sig om moraliska eller etiska ställningstagande. (Jag skiljer här inte på etik och moral. Varför, ska jag förklara på min blogg.)

Många gånger formar sig alltså etiska uttalanden till moraliska fördömanden. Man tar avstånd från en person eller ett visst agerande. I regel handlar det om representanter för yrkesgrupper där vi förväntade oss ett bättre uppträdande. Offentliga personer döms hårdare. Men ibland förfasar man sig också över privatpersoner som uppför sig illa. Vanligtvis rör det sig om individer som misstänks för något brottsligt.

Ibland rör etiska frågor gruppers agerande. Det kan handla om flera individer som gjort något, t.ex. skadat en medmänniska. Eller, vilket är vanligare, inte gjort något alls. De har kanske bara tittat på hur en medmänniska misshandlats på offentlig plats, utan att ingripa. Frågan om kollektivt moraliskt ansvar är svår. Men den behöver adresseras. Det ska jag göra på bloggen.

Någon gång handlar den etiska diskussionen om hela organisationer. Detkan vara en myndighet som gjort fel, t.ex. Migrationsverket. Eller ett företag, exv. en bank som lånat ut oförsvarligt mycket pengar till personer som egentligen inte har råd. Eller ett företag som inte tar sitt ansvar, vare sig för sina produkter, sin personal eller sina kunder. Här brukar jag tala om företagsetik eller organisationsetik.

Etisk reflektion

För många är etik detsamma som att tycka bra eller illa om någon eller något. Ofta är det känslorna som påverkar vad vi tycker. Men ibland försöker vi vara mer rationella och grunda vår ev. kritik i eftertänksam reflektion över handlingarnas moraliska värde, dvs. om de är försvarbara eller fördömliga. Sanningen är ju att det i regel finns förklaringar till att människor agerar på ett visst sätt. Ibland kan sådana förklaringar också ursäkta eller berättiga handlingarna. Exempel på detta ska jag återkomma till.

Etiska frågor är komplicerade. Det handlar inte bara om att fördöma eller peka ut syndare. Etiken innebär ofta att man ställs inför val mellan t.ex. två handlingsalternativ vilka båda innebär något positivt eller värdefullt. De flesta etiska konflikter beror på att olika handlingsalternativ leder till resultat vilka var för sig kan anses eftersträvansvärda. Problemet är att båda alternativen har ett pris som man måste betala för att se dem förverkligade. Och det priset är man kanske inte beredd att betala. De svåraste etiska problemen är alltså inte att välja mellan rätt och fel, ont och gott. Det svårast är välja mellan två onda ting. Lösning består i att ta reda på vilket av ett eller flera handlingsalternativ som är det minst onda.

Värden och värderingar

Etiska ställningstaganden går nästan alltid tillbaka på värderingar (uppfattningar om vad som är gott och eftersträvansvärt) vilkas riktighet inte går att bevisa. Man vet kanske inte riktigt varför man tycker att något är rätt eller fel. Det kan röra sig om värderingar man bär med sig från barndomen, åsikter man grundlade i ungdomsåren, idéer om rätt och fel som man inte riktigt kan göra reda för men som bestämmer innehållet i ens moral. Frågan om det finns objektiva värden och om och i så fall hur man sakligt kan grunda

etiken är viktig. Den ska också diskuteras på bloggen. I min forskning vid universitet (Uppsala) och i mitt arbete som konsult i Proetica sysslar jag med etiska frågor. Jag försöker bistå individer att analysera och ta ställning till moraliska dilemman som de ställs inför. I många fall arbetar jag för organisationer och företag och hjälper dem att bli bättre rustade inför uppgiften att uppträda ansvarsfullt och respektingivande. Då handlar det om de värden och värderingar som ska vara vägledande för hur chefer och medarbetare förväntas uppträda. I centrum står företags- eller organisationskulturen.

Etiken i praktiken

Hur man ”implementerar” etiska regler och styrande värden i stora organisationer eller företag är en viktig fråga som jag ska återkomma till. En annan viktig sak som man också måste diskutera är vilken roll som etiken överhuvudtaget har. Kan den påverka människors faktiska handlingar (deras beteende) eller har den enbart att göra med ställningstagande till vad som är rätt och fel. Kort sagt, vilka praktiska konsekvenser har etiken?

På min blogg ska jag komma att diskutera alla upptänkliga frågor på etikens och moralens område, både stora händelser och små. Tanken är att belysa vardagslivet i ljuset av etiska frågeställningar. Jag planerar också att diskutera andra människors inlägg och åsikter om etiska frågor när de dyker upp som kommentarer på min sida. Gå in på www.proetica.se och läs och kommentera.